GOLDEN VISA

GOLDEN VISA

Το Δικηγορικό μας γραφείο «Μαρί Εγγισεγιάν και Συνεργάτες» διαθέτει όλη την τεχνογνωσία για την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή σε πολίτες τρίτων χωρών. Δε θα υπάρξει καμία καθυστέρηση. Εντός ενός μηνός από την επένδυση που θα κάνετε στην Ελλάδα, ( άνω των 250.000ευρώ) θα έχετε την άδεια διαμονής επενδυτή στα χέρια σας. Θα μπορείτε εύκολα και γρήγορα να έχετε πρόσβαση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να χρειάζεται η πολυδάπανη και χρονοβόρα διαδικασία της έκδοσης της Βίζας.
Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Σας παραθέτουμε κάποια σημεία από το νόμο, με τις τελευταίες τροποποιήσεις του και σας βεβαιώνουμε ότι εντός μηνός από την επένδυσή σας, μπορείτε να έχετε την επονομαζόμενη “Golden Visa” στα χέρια σας…

«Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή.»
*** Ο τίτλος του Κεφαλαίου Β΄αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 8 παρ.27 Ν.4332/2015, ΦΕΚ Α 76/9.7.2015.
«1. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε (5) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης, σε πολίτη τρίτης χώρας, που:
α) Έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαμένει νομίμως στη χώρα, ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχει δεν επιτρέπει αλλαγή σκοπού.
β) Διαθέτει, κατά πλήρη κυριότητα και νομή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.
Επί εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου, αξίας κτήσης κατ` ελάχιστον ίσης με την οριζόμενη στην περίπτωση 2, δικαίωμα διαμονής παρέχεται, μόνον αν οι συνιδιοκτήτες είναι σύζυγοι ή σύντροφοι που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνον εάν το ποσοστό κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας τουλάχιστον ίσης με την οριζόμενη στην περίπτωση 2.
γ) Διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα και νομή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, μέσω νομικού προσώπου με έδρα στην Ελλάδα ή άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε., του οποίου τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια κατέχει εξ ολοκλήρου.
δ) Έχει συνάψει μακροχρόνια σύμβαση σύνθετου τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (Α` 180) ή σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1652/1986 (Α` 167), όπως ισχύει.
ε) Απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα και νομή ως εξ αδιαθέτου ή από διαθήκη κληρονόμος ή συνεπεία γονικής παροχής, ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, και είναι ενήλικος.
*** Η περ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 3 παρ.2
Ν.4587/2018,ΦΕΚ Α 218/24.12.2018.
2. «2. Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά το χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος άρθρου, όπως αυτή προκύπτει από τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης ή τις συμβάσεις μίσθωσης, αντίστοιχα, καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και καταβάλλεται ολοσχερώς κατά την υπογραφή του αντίστοιχου συμβολαίου.»
Το συμφωνηθέν τίμημα ή μίσθωμα καταβάλλεται στο σύνολό του με δίγραμμη τραπεζική επιταγή σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή με μεταφορά πίστωσης, κατά τον ορισμό 24 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 (Α` 84), σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που τηρείται σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, κατά τον ορισμό 11 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα. Όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των συμβαλλομένων, του τρόπου πληρωμής και των σχετικών λογαριασμών πληρωμών χρέωσης του πληρωτή και πίστωσης του δικαιούχου, πρέπει να δηλώνονται υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του συντάσσοντος το συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό.».

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται.»
*** Το πρώτο και το τελευταίο εδάφιο της παρ.2,όπως αυτή είχε αντικατασταθεί
με το άρθρο 3 παρ.2 Ν.4587/2018,ΦΕΚ Α 218/24.12.2018, προστέθηκαν
ΑΠΟ 24.12.2018 με το άρθρο 68 Ν.4589/2019,ΦΕΚ Α 13/29.1.2019
3. Στους πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους ακινήτων παρέχεται δυνατότητα εκμίσθωσης αυτών.
4. Ο παραπάνω πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειας του στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.
***«Ως μέλη της οικογένειας νοούνται:
(α) ο έτερος των συζύγων ή των συντρόφων με τον/την οποίο/α ο/η πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα,
(β) τα άγαμα κοινά τέκνα των συζύγων ή συντρόφων κάτω των 21 ετών,
(γ) τα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων ή συντρόφων, εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του/της συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων ή συντρόφων σε αυτόν/αυτήν κάτω των 21 ετών,
(δ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων ή συντρόφων.».
*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4,όπως αυτή είχε συμπληρωθεί με το άρθρο 8 παρ.28 Ν.4332/2015,ΦΕΚ Α 76,αντικαταστάθηκε ΑΠΟ 23.8.2018,ως άνω,
δυνάμει των άρθρων 31 παρ.6 και 40 Ν.4540/2018,ΦΕΚ Α 91/22.5.2018.

5. Η ως άνω άδεια μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια, κάθε φορά, εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει στην κυριότητα και νομή του πολίτη τρίτης χώρας ή παραμένουν σε ισχύ οι συμβάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας και πληρούνται οι λοιπές, προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις. Διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν αποτελούν παρακωλυτικο λόγο για την ανανέωση της άδειας διαμονής.
«Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, σε έτερο πολίτη τρίτης χώρας παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στο νέο αγοραστή με ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή.»
*** Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του κεφαλαίου Β` αντικαταστάθηκε ως άνω
με το άρθρο 8 παρ.29 Ν.4332/2015, ΦΕΚ Α 76/9.7.2015.
6. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 4 του παρόντος άρθρου χορηγούμενες άδειες διαμονής δεν καθιερώνουν δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας.
7. Το κατά τις διατάξεις της περίπτωσης Β του παρόντος άρθρου χρονικό διάστημα διαμονής, δεν συνυπολογίζεται για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος και τη χορήγηση ιθαγένειας στους διαμένοντες].
8. Η αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής της παρ. Β` του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 συνοδεύεται από παράβολο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ”.
Ισχύς, σύμφωνα με την παρ.15 του αυτού άρθρου, ΑΠΟ 13.9.2018.